Adatvédelmi tájékoztató

Rövidített adatvédelmi tájékoztató a weboldal működtetésével kapcsolatban
Menza and Catering Kft.
2094 Nagykovácsi, Greszl Ferenc utca 18/b
Adószám: 26142067-2-13
Cégjegyzékszám:13-09-189438
E-mail: ahegyi@albatrosparty.hu
Képviseli: Hegyi Attila, mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett   természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos. 

Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el. Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő HR működésével kapcsolatos adatvédelmi szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. 

Kik az érintettek? 
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. 

Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés célja, hogy Adatkezelő 
-    a kínált szolgáltatásairól szóló értesítések és hírlevelek, ajánlatok, marketing célú megkeresések kiküldésének lehetőségét biztosítsa az érintettek számára, közvetlen üzletszerzés céljából; a szolgáltatás újdonságairól számukra hírlevelet, ajánlatot küldjön, adjon, továbbá 
-    az általa üzemeltetett honlapon, írásban leadott vásárlási megrendeléseket teljesítse, kötelezettségeinek és jogainak eleget tudjon tenni.
-    az ügyféllel való kapcsolattartás;
-    az ügyfél azonosítása, a többi felhasználótól való megkülönböztetése;
-    felhasználói, ügyfél elégedettség tesztelése és mérése;
-    számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése;
-    számlázás;
-    szerződés figyelemmel kísérése;
-    ügyfélprofil készítés (a személyre szabott termék kínálása érdekében).

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett az e-mail címe, telefonszáma, lakcíme (szállítási címe) megadásával/közlésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, ajánlataival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) elektronikus úton (e-mail), megkeresse. A hírlevélről és egyéb megkeresésekről leiratkozás lehetőségét Adatkezelő minden esetben egyértelműen és könnyen elérhetően lehetővé teszi. Az ügyfél ezzel kapcsolatban külön adatkezelési nyilatkozatot tehet.

Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerinti, az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: Adatkezelő a hírlevél, marketing célú küldemények küldéssel, kapcsolattartással összhangban nevet, felhasználó nevet, címet, elérhetőségek (azonosító profilnév; username; display name) és e-mail címet kezel. Adatkezelő a megrendelések teljesítése (számlázás stb.) érdekében nevet, címet, e-mail címet, továbbá felhasználó nevet, jelszót kezel.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a felvett személyes adatokat azt követő legfeljebb 8. (nyolcadik) napig kezeli, hogy az érintett az adatkezeléshez hozzájárulását visszavonta, vagy az adatok törlését kérte [4.2. pont], de legfeljebb a szerződés megszűnését követő 8 (nyolc) év. Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatkezelésünk időtartama nem esik egybe az ügylet végeztével.

Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad az Adatkezelő tájékoztatást.

A bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelő-t, aki jogszabályban kötelezően előírt esetekben a kért tájékoztatást a kérelmező hatóság számára megadja.

Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A www.albadeli.hu weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat. Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozathoz hozzáférésben részesül.

A Google Analytics által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű.

Az Adatkezelő szerverei a www.albadeli.hu honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a Felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a honlapon esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az Adatkezelő jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik szerződő felek számára, különösen a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, Survey Monkey, Google Search Google Tag Manager, Google Adwords, Visual Website Optimizer.

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és egyéb adatmegőrzési helyei a székhelyén találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

-    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
-    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
-    változatlansága igazolható (adatintegritás);
-    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók, és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

-    a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
-    a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének pontosságát és teljességét;
-    a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A felvett személyes adatokat - törvény eltérő rendelkezése hiányában - kizárólag az Adatkezelő (illetve a vele munkaviszonyban, megbízási, vállalkozási és más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló természetes- vagy jogi személyek) ismerheti meg, így ügyfélszolgálattal, logisztikával, ügyvitellel, könyvvitellel foglalkozók.

Adatkezelő jogosult az adatokat harmadik személy számára továbbítani, erről az érintettet előzetesen - hozzájárulás megadása céljából - tájékoztatja.

Az Adatekezelő jogosult az adatokat átadni olyan harmadik személy részére, amely, aki a Menza and Catering csoporthoz, márkanévhez kapcsolódó termékeket forgalmaz. Ehhez az ügyfél kifejezetten hozzájárul.

Adatkezelő több olyan szolgáltatást is nyújthat az érintett részére, annak kifejezett kérésére, amely további önkéntes beleegyezésen alapul.


Milyen jogaim vannak? 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga. Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra. 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal? 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az albadeli@albatrosparty.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival. 


Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén? 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. 


Kelt: Budapest, 2020. március 20.